Algemene voorwaarden deel IV

6.2        Extra Garantie van het merk
Voor sommige merken – toestellen of onderdelen -  geeft de fabrikant of distributeur een langere garantieperiode. Deze is terug te vinden op de betreffende website of wordt specifiek vermeld bij het toestel op de factuur van de   aankoop.

6.3        Verlengde garantie
De klant kan bij aankoop van elk toestel bovenop de standaardgarantie 2 jaar, ook de verlengde garantie bestellen, namelijk met 3 jaar tot 5 jaar. Deze voorziet in dezelfde garantievoorwaarden als de standaardgarantie van het merk.

 

De prijs voor deze verlengde garantie is afhankelijk van de aankoopprijs incl. BTW van het toestel:

De verlengde garantie kan aangeklikt worden in het vakje garantie op de toestelpagina (boven “bestel hier”).


6.4         Wat te doen bij storing of defect

Lees aandachtig de  gebruiksaanwijzing van het apparaat: hier vindt u wat te doen om de meeste foutmeldingen, storingen of defecten zelf te verhelpen.

Blijkt toch een garantieherstelling nodig, dan neemt  de klant voor witgoed en bruingoed   best rechtstreeks contact met de dienst-na-verkoop of servicedienst van het merk of desgevallend met de garantiehersteller van het merk (zoals Servilux).

 

Op de website van Electromania.be kan de klant de contactgegevens en link voor aanvraag herstelling aan huis terugvinden op de pagina van het betreffende of gelijkaardige toestel onder het tabblad “garantie”. Vergeet hierbij niet de volledige referentie van uw toestel bij de hand te houden alvorens de dienst telefonisch of via email te contacteren. Onze factuur dient steeds als garantiebewijs.

 

Voor herstelling onder de verlengde garantie, dient de klant  onze klantendesk te contacteren. De klant meldt de storing of schade aan Electromania en vraagt een bestek aan de garantiehersteller. Eens het bestek is goedgekeurd en de herstelling is doorgevoerd, zendt de klant de factuur naar Electromania, die zorgt voor terugbetaling aan de klant. De klantendesk staat uiteraard steeds voor de klant  klaar voor alle vragen in verband met garantieherstellingen en de opvolging ervan

 

Na de garantieperiode is de klant uiteraard vrij in de keuze van hersteldienst. Electromania.be raadt de klant aan ook na de garantieperiode gebruik te maken van de hersteldienst van de fabrikant. Deze techniekers herstellen enkel hun eigen merk, kennen de toestellen daarom door en door, weten onmiddellijk hoe het toestel hersteld moet worden en hebben de meeste wisselstukken bij de hand. Na de garantieperiode is de hersteldienst van de fabrikant uiteraard betalend.6.5        Eerste gebruik na afhaling of levering

 

Ingeval de klant bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform de bestelling is (zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect, DOA,..) dan dient hij hiervan Electromania.be onverwijld en omstandig in te lichten via email. Electromania.be neemt de klacht in behandeling en zal de klant per email de gepaste oplossing of regeling bevestigen.  

Ingeval van schade zullen er foto's gevraagd worden, neem daarom steeds foto's van de verpakking en het transportlabel wanneer u schade opmerkt.

7. Wet op de privacy  - gebruik persoonsgegevens

 

Alle persoonsgegevens waarover Electromania.be beschikt ingevolge het aanmaken van uw account bij het  plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van  onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft ten allen tijden het recht op inzage in zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen van klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in zijn account of aangevraagd via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail.

 

Electromania.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de klant. Indien Electromania.be gebruik maakt van klantengegevens voor het versturen van mailing, zal elke mail instructies bevatten om uit de mailinglist te worden verwijderd.

 

8. Overmacht

 

Electromania.be  is niet aansprakelijk indien het zijn verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Electromania.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Electromania.be  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Electromania.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

9. Afhandeling klachten en geschillen

 

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Electromania.be en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Dendermonde.

In het geval de klant een officiŽle klacht wenst in te dienen,  verzoekt Electromania.be  de klant deze aangetekend op te sturen naar onze maatschappelijke zetel met een kopij per mail naar info@Electromania.be

.


BIT Marketing BVBA
T.a.v. Klantendesk
Lindenstraat 76

9100 Sint-Niklaas  BelgiŽ

 

Electromania.be verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht

© Copyright 2005-2022 - BIT marketing BVBA