Privacy Disclaimer

Iedere gebruiker van onze website geeft steeds enkele persoonsgegevens vrij. Dit zijn de gegevens die ons toelaten u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving, voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Aangezien ook wij de bescherming van uw privacy heel belangrijk vinden en hier heel duidelijk over willen zijn, hebben wij deze Privacy Statement opgemaakt.

Door gebruik te maken van de website en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Statement en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt. Het is mogelijk dat ons Privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacy Statement. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiŽle wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie is de verantwoordelijke van de verwerking?

In de Privacywet wordt een onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de partijen waar men beroep op doet voor de feitelijke verwerking. Dit onderscheid is uitermate belangrijk om enige onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden te vermijden.

Verantwoordelijke van de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

Electromania
Lindenstraat 76
9100 Sint-Niklaas

Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van feitelijk verwerker. Zo moet de feitelijke verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, ß1 privacywet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Electromania verzamelt persoonsgegevens slechts voor ťťn overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • De gebruiker toegang verschaffen tot zijn Gebruikersprofiel waarmee men aankopen kan stellen op onze webshop.
 • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van Gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Wij geven persoonsgegevens nooit door voor externe analyse zonder dat wij een voorafgaande anonimisering hebben doorgevoerd.

Door gebruik te maken van onze website verklaart de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door Electromania. Voor de verwerking van persoonsgegevens van derde personen beroept Electromania zich uitdrukkelijk op het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat is het onmogelijk een inschatting te maken van onze toekomstige website en dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze website valt.

Goede technische werking;

We verzamelen en verwerken we persoonsgegevens om de Gebruiker de goede technische werking van de website te garanderen. De website maakt gebruik van verscheidene middelen om de Gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de website te detecteren;

 • Cookies; deze informatie laat ons toe de Gebruiker te herkennen en zodoende efficiŽnt gebruik te maken van de websitefuncties zoals de winkelwagen gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde commerciŽle berichten weergeven, etc. Voor een verdere verduidelijking rond onze cookies verwijzen we u graag door naar onze Cookie Policy;
 • Login informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens. 
 • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie.
 • Local storage informatie.

De website verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie op de website.

Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of zelfs overgedragen op derde partijen)?

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Electromania. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Gegevens kunnen toch meegedeeld worden aan derden indien:

 • Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciŽle partners, marketingdiensten, etc.;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);

De betrokkene is zeker van de vertrouwelijke verwerking van zijn persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van Electromania. In dit geval zal Electromania de nodige informatie aan de betrokkene verschaffen.

Electromania is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Electromania garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaats vinden op basis van ťťn van de gronden zoals vermeld in artikel 2.

Worden er locatiegegevens opgeslagen?

De analytische data van Electromania tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) wordt bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen.

We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat Electromania persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Electromania garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

We bewaren de persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van de gegevens, zolang je account actief is, of wanneer je persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.

Electromania heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiŽle risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Electromania onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Recht op verzet

Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De Gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Gebruiker is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Electromania, per post of per e-mail via info@electromania.be. Electromania verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan uw verzoek een gevolg te geven.

Recht op toegang

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieŽn gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieŽn van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Electromania, per post of per e-mail aan info@electromania.be. Electromania verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan uw verzoek een gevolg te geven.

Recht op verbetering

Electromania engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie.

Indien dit toch niet voldoende blijkt kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Electromania richten, per post of per e-mail aan info@electromania.be. Electromania verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan uw verzoek een gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

© Copyright 2005-2024 - BIT marketing BVBA